Genetika HYPLUS

V inzerátoch sa niekedy vyskytujú ponuky na predaj genetiky HYPLUS, s určitosťou však ide o mnohogeneračné pozostatky (F1,F2,F3...F11) tohto hybrida.

GENETIKA hybridného králika je založená na princípe hybridizačného programu. Do hybridizácie sú zaradené plemená, u ktorých sa vyskytuje genetický znak (gén), ktorý sa účelovo a maximálne využíva (ako potenciál určitého plemena) a naďalej zušľachťuje pre vznik a vytvorenie materskej alebo otcovskej línie. Medzi vlastnosťami reprodukcie a produkcie existuje biologicky podmienený negatívny vzťah.

HYBRIDIZÁCIA preto prebieha oddelene, to znamená, že otcovská línia a materská línia sa šľachtia samostatne. Vznikajú PRARODIČIA (GranDparentales, označované: GD) pre tvorbu otcovskej a materskej línie, z ktorých sa ďalšie "účelové gény" presúvajú a "znásobujú" krížením do vzniku RODIČOVSKEJ (ParentaleS, označované: PS) línie, to je PREDPOSLEDNÁ fáza hybridizácie, samostatne otcovská a samostatne materská rodičovská línia. Až po skrížení týchto rodičovských línii (ParentaleS označované: PS), čiže otcovskej a materskej, teda v POSLEDNEJ fáze hybridizácie, dostávame KONEČNÝ produkt: finálny hybrid = finálneho brojlerového (hybridného) králika = F1 generácia = konečný produkt, URČENÝ na jatočné účely) (heterózny efekt), ktorý má NAJLEPŠIE parametre čo sa týka rastu, životaschopnosti, odolnosti, množstva yyprodukovaného mäsa na jedno oplodnenie, výťažnosti, konverzie krmiva, doba výkrmu do jatočnej váhy, kvalite mäsa atď.. Heterózny efekt sa naplno prejaví IBA v tomto konečnom produkte F1.

Ak sa takýto KONEČNÝ produkt = finálny hybrid = finálny brojlerový (hybridný) králik = F1 generácia = konečný produkt, URČENÝ na jatočné účely, opätovne použije do cyklu plemenitby všetky vlastnosti (heterózneho efektu) sa strácajú čo súvisí s produkciou resp. úspešnou ekonomikou chovu na vstupe a výstupe, samozrejme negatívne, chovateľ ide do straty.
Genetika HYPLUS